خطبہ ے زینب بنت علے در کوفہ…
(قسمت اول)

اﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﻮﻓﻪ! ﺍﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻏﺎ ﻭ ﺩﻏﻞ ﻭ ﺑﻲ حمیت! ﺍﺷﻜﺘﺎﻥ ﺧﺸﻚ ﻧﺸﻮﺩ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﺗﺎﻥ ﺁﺭﺍﻡ ﻧﮕﻴﺮد! ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺁﻥ ﺯﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺤﻜﻢ ﺗﺎﻓﺘﻦ ﻭ ﺭﻳﺴﺘﻦ ﺑﺎﺯ ﺗﺎﺭﺗﺎﺭ ﻣﻲ‌ﻛﺮﺩ، ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﻳﺰ ﻓﺴﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ، ﭼﻪ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻣﮕﺮ ﻟﺎﻑ ﺯﺩﻥ ﻭ ﻧﺎﺯﺵ ﻭ ﺩﺷﻤﻨﻲ ﻭ ﺩﺭﻭﻍ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻨﻴﺰﺍﻥ، ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ، ﺳﺨﻦ ﭼﻴﻨﻲ ﻛﺮﺩﻥ؟ ﻳﺎ ﭼﻮﻥ ﺳﺒﺰﻩ ﺑﺮ ﭘﻬﻦ ﺭﻭﻳﻴﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﻭ ﮔﭽﻲ ﻛﻪ ﺭﻭﻱ ﻗﺒﺮ ﺑﺪﺍﻥ ﺍﻧﺪﻭده (ﻇﺎﻫﺮ ﺯﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻳﺶ، ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻃﻦ ﮔﻨﺪﻳﺪﻩ) ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﮔﻔﺖ: ﻇﺎﻫﺮﺵ ﭼﻮﻥ ﮔﻮﺭ ﻛﺎﻓﺮ ﭘﺮ ﺣﻠﻞ؛ ﺑﺎﻃﻨﺶ ﻗﻬﺮ ﺧﺪﺍ ﻋﺰﻭﺟﻞ. ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺪ ﺗﻮﺷﻪ ﺍﻱ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﺪﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻋﺬﺍﺏ ﺟﺎﻭﺩﺍﻥ ﻣﺎﻧﻴﺪ، ﺁﻳﺎ ﻣﻲ‌ﮔﺮﻳﻴﺪ؟ ﺁﺭﻱ ﺑﮕﺮﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﮔﺮﻳﺴﺘﻨﻴﺪ! ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﮕﺮﻳﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺪﻙ ﺑﺨﻨﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﺭ ﺁﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻧﻨﮓ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺁمد! ﻧﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﻧﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺷﺴﺖ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻧﻨﮓ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺎﺗﻢ ﺍﻧﺒﻴﺎ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﻭ ﺳﻴﺪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺍ ﻛﺸﺘﻴﺪ؟!

دمع السجوم، علامہ شعرانے
ترجمہ ے نفس المهموم، شیخ عباس قمے
61/1/12
#أنا_من_حسین
#یالیتنے_کنت_معک

اشتراک گذاری این مطلب!

   شنبه 24 مهر 1395نظر دهید »

#عکس_نوشته_امامـحسین

1476549545photo_2016-10-15_20-07-34.jpg

اشتراک گذاری این مطلب!


موضوعات: صوت
   شنبه 24 مهر 1395نظر دهید »

پاسخ قاطع زینب کبرے بہ ابن زیاد در کوفہ

ﺍﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺭﻭﻱ به زینب ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: «ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻀﺤﻜﻢ ﻭ ﻗﺘﻠﻜﻢ ﻭ ﺃﻛﺬﺏ ﺍﺣﺪﻭﺛﺘﻜﻢ» : ﺳﭙﺎﺱ ﺧﺪﺍﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺭﺳﻮﺍ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻛﺸﺖ ﻭ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻱ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﻤﻮد! ﺯﻳﻨﺐ (س) ﮔﻔﺖ: «ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻛﺮﻣﻨﺎ ﺑﻨﺒﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﻃﻬﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺲ ﺗﻄﻬﻴﺮﺍ ﺍﻧﻤﺎ ﻳﻔﺘﻀﺢ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﻭ ﻳﻜﺬﺏ ﺍﻟﻔﺎﺟﺮ ﻭ ﻫﻮ ﻏﻴﺮﻧﺎ ﻭ ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ» : ﺳﭙﺎﺱ ﺧﺪﺍﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﻮﺩ ﻣﺤﻤﺪ (ص) ﮔﺮﺍﻣﻲ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺯ ﭘﻠﻴﺪﻳﻬﺎ ﭘﺎﻙ ﮔﺮﺩﺍﻧﻴﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺎﺳﻖ ﺭﺳﻮﺍ ﻣﻲ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﻓﺎﺟﺮ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﻲ‌ﮔﻮﻳﺪ، ﺣﻤﺪ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺩﻳﮕﺮﻳﺴﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ. ﺍﺑﻦ ﺯﻳﺎد گفت: ﻛﺎﺭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻫﻞﺑﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﻳﺪﻱ؟ ﺯﻳﻨﺐ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺟﺰ نیکی ﻧﺪﻳﺪﻡ، ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺭﺍ ﻣﻘﺪﺭ ﻛﺮﺩ، ﭘﺲ ﺳﻮﻱ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﻴﺎﻥ ﺗﻮ ﻭ ﺁﻥ‌ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻭ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﻛﺮﺩ، ﭘﺲ ﺑﻨﮕﺮ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻛﻪ ﻓﻴﺮﻭﺯ ﮔﺮﺩد!؟ ﺍﻱ ﭘﺴﺮ ﻣﺮﺟﺎنه! ﻣﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﻋﺰﺍﻱ ﺗﻮ نشیند! ﺭﺍﻭﻱ ﮔﻔﺖ: ﺍﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺗﻨﺪ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻮﻳﻲ ﺁﻫﻨﮓ ﻗﺘﻞ ﺍﻭ ﻛﺮﺩ…

دمع السجوم، علامہ شعرانے
ترجمہ ے نفس المهموم، شیخ عباس قمے
61/1/13
#أنا_من_حسین
#یالیتنے_کنت_معک

اشتراک گذاری این مطلب!


موضوعات: صوت
   شنبه 24 مهر 1395نظر دهید »

#وقایع_روز_سیزده #ماه_محرّم_الحرام:

#اسرای_اهل_بیت_علیهم_السلام_در_مجلس_ابن_زیاد

پس از آنکه اسرا و سرهای مقدس شهدا را در کوفه گردانیدند،ابن زیاد در کاخ خود نشست ودستور داد سر مطهر امام حسین علیه السلام را در برابرش گذاشتند.

آنگاه زنان وکودکان آن حضرت را به همراه امام سجاد علیه السلام در حالی که به طناب بسته بودند، وارد مجلس نموده ،در برابر تخت آن ملعون ایستاده نگاه داشتند. در این حال درباریان آن ملعون به تماشا ایستاده بودند.

(وقایع الایام:تتمه محرم،ص256.)

#اسرای_اهل_بیت_علیهم_السلام_در_زندان_کوفه

پس از مجلس شوم ابن زیاد،اهل بیت علیهم السلام را با غل و زنجیر وارد زندان کوفه نمودند.

(وقایع الایام:تتمه محرم،ص263.)

#خبر_شهادت_امام_حسین_علیه_السلام_در_مدینه_و_شام

ابن زیاد به مدینه وشام نامه نوشت و خبر شهادت امام حسین علیه السلام را منتشر ساخت.

(وقایع الایام:تتمه محرم،ص263.)

#شهادت_عبدالله_بن_عفیف

عبدالله بن عفیف ازدی بزرگواری از اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام بودو در جنگ های جمل و صفین دو چشم خود را از دست داده بود .لذا مشغول عبادت بود.

او هنگامی که شنید پسر زیاد ملعون به امیر المؤمنین و امام حسین علیهما السلام نسبت کذب می دهد ،از میان جمعیت بر خاست وگفت:

ساکت باش ای پسر مرجانه ،دروغگو تویی وپدر توکه به تو این مقام را داد. ای دشمن خدا! فرزندان پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم را می کشی و در منابر مؤمنین این چنین سخن می گویی ؟

مأموران خواستند معترض او شوند که با کمک قبیله اش به خانه رفت،ولی بعد آمدند و خانه او را محاصره کردند .پس از رشادت های او و دخترش دستگیر شد و همان طور که از خدا خواسته بود به دست بدترین خلق یعنی ابن زیاد به شهادت رسید.

(وقایع الحوادث:ج4ص 80،87_88.

اشتراک گذاری این مطلب!


موضوعات: صوت
   شنبه 24 مهر 1395نظر دهید »

بختش بلند است
هرکه زمین خورده است و
با نام تو بلند شده؛
عباس!

1476548803photo_2016-10-15_19-56-16.jpg

اشتراک گذاری این مطلب!


موضوعات: صوت
   شنبه 24 مهر 1395نظر دهید »

1 3

Random photo
اللهم عجل لولیک الفرج
درباره من
سلام من سیده مهتا میراحمدی هستم در مدرسه علمیه فاطمیه البرز درس میخوانم . عکس اواتارم هم عکس دخترم زینب خانوم هستش من اینجا بیشتر از دردودل هام با امام حسین مینویسم .... به خدا در هوس دیدن شش گوشه دلم تاب ندارد ،
دانشنامه عاشورا
دانشنامه عاشورا
دانشنامه مهدویت
مهدویت امام زمان (عج)
روزشمار
روزشمار محرم عاشورا
آمار بازدید
  • امروز: 37
  • دیروز: 22
  • 7 روز قبل: 98
  • 1 ماه قبل: 304
  • کل بازدیدها: 3504
اوقات شرعی
اوقات شرعی
پخش زنده
پخش زنده حرم
فرهنگ شهدا
مهدویت امام زمان (عج)
حدیث موضوعی
حدیث موضوعی
نوای وبلاگ کلیک کنید