موضوع: "اموزش صوت و لحن و نغمه شناسی و مقامات در قرائت قرآن کریم."